Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
over ons

Over het Fulbright Center

Het Fulbright Center is de naam waaronder sinds 1 juni 2004 de Netherlands America Commission for Educational Exchange, voorheen bekend als 'NACEE' opereert.

Deze Commission werd op 16 oktober 1972 opgericht bij verdrag tussen de Verenigde Staten en Nederland. Het is de omzetting ('reconstruction') van de United States Educational Foundation in the Netherlands, opgericht bij verdrag in 1949 naar een nieuwe organisatie, die echter qua hoofddoelstelling hetzelfde beoogt, namelijk 'de bevordering van wederzijds begrip tussen de volken van beide staten' en 'verdere versterking van de internationale betrekkingen en samenwerking' (uit de preambule van de Nederlandse vertaling van het verdrag, gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, Jaargang 1972, Nr. 169).

Verdrag 1972

In het nieuwe verdrag werd vastgelegd dat beide partijen (de Nederlandse en de Amerikaanse overheid) middelen ter beschikking zouden stellen om activiteiten te ondernemen. In Artikel 4 van het verdrag van 1972 zijn de doelstellingen nader uitgewerkt:

"The funds made available under the present agreement shall, within de conditions and limitations herinafter set forth, be used by NACEE for the purposes of:

(a) financing studies, research, instruction and other educational activities of or for nationals of the United States of America in the Kingdom of the Netherlands, and of and for nationals of the Kingdom of the Netherlands in United States schools and institutions of learning in or outside the United States of America;
(b) financing visits and interchanges between United States of America and the Kingdom of the Netherlands of qualified persons, especially students, trainees, research scholars, teachers, instructors, and professors; and
(c) financing such other related programs and activities as are provided for in budgets approved in accordance with Article 10 hereof."

Activiteiten Fulbright Center

In de praktijk verstrekt het Fulbright Center beurzen voor studie, onderwijs en onderzoek aan Amerikaanse en Nederlandse studenten en wetenschappers en verschaft het informatie over onderwijs en onderzoek in de Verenigde Staten. Het meest bekende programma is het Fulbright-programma, genoemd naar de Amerikaanse senator J. William Fulbright, die in 1946 wetgeving initieerde om wederzijds begrip te bevorderen door middel van uitwisseling van studenten en docenten.

Naast dit prestigieuze beurzenprogramma voert het Fulbright Center nog een aantal andere activiteiten en programma's uit, zoals het Campus Scholarship Program, gericht op vwo-schoolverlaters, een stageprogramma en zomerprogramma's.

Donoren en sponsors

Het Fulbright Center ontvangt tegenwoordig niet alleen financiële steun van de beide verdragspartijen, maar ook van fondsen en sponsoren, zoals de Netherland-America Foundation, de Holland America Friendship Foundation, en van privé-personen. Voorts stellen enkele bedrijven Fulbright-beurzen ter beschikking.

Bestuur

Het bestuur van het Fulbright Center wordt benoemd door de Amerikaanse en de Nederlandse overheid. Het kantoor van het Fulbright Center is gevestigd te Amsterdam.

Wettelijke status

De wettelijke status van de organisatie is die van een rechtspersoon sui generis (van een geheel eigen soort). Gezien de bestuursvorm lijkt de organisatie nog het meest op een stichting, maar het is geen stichting. De Algemene Wet Bestuursrecht is niet op de organisatie van toepassing.