Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
steun ons

ANBI status

De Inspecteur der Belastingen heeft het Fulbright Center aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn giften en schenkingen onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Deze status brengt een aantal verplichtingen met zich mee, zoals publicatie van bepaalde informatie op de website.

Naam van de organisatie

De officiële naam van het Fulbright Center is 'Netherlands America Commission for Educational Exchange'. De organisatie is opgericht bij verdrag tussen Nederland en Amerika. Als verdragsorganisatie heeft het nog het meeste weg van een stichting, maar het is een speciale rechtspersoon ('sui generis'). Dit betekent dat inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet mogelijk is. Zie de brief hierover van de directeur van de KvK Amsterdam.

 Verklaring KvK

Doelstelling

De doelstelling van het Fulbright Center wordt in Artikel 4 van het verdrag als volgt omschreven:
a. het financieren van studies, onderzoek, instructie of andere educatieve activiteiten van of voor ingezetenen van de Verenigde State in het Koninkrijk der Nederlanden, en van en voor ingezetenen van het Koninkrijk der Nederlanden in Amerikaanse scholen en onderwijsinstituten in of buiten de Verenigde Staten van Amerika.
b. het financieren van bezoeken of uitwisselingen tussen de Verenigde Staten van Amerika en het Koninkrijk der Nederlanden van gequalificeerde personen, in het bijzonder studenten, trainees, onderzoekers, docenten, instructeurs en professoren; en
c. het financieren van die andere hieraan gerelateerde programma's en activiteiten zoals vastgelegd in begrotingen goedgekeurd in overeenstemming met Artikel 10 van dit  verdrag.
(Artikel 10 bepaalt dat de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, in goed overleg met de Minister van Buitenlandse Zaken, de begroting moeten goedkeuren.)
Artikel 7h geeft het bestuur de bevoegdheid andere activiteiten en programma's goed te keuren, mits deze passen binnen de algemene doelstelling.
Download hier de volledige (Engelstalige) tekst van het verdrag:
 Agreement

Beleidsplan

Het beleidsplan voor de periode 2018-2019.
 Beleidsplan

Bestuurssamenstelling

Klik hier om de samenstelling van het bestuur te tonen.

Beloningsbeleid

Leden van het bestuur ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij feitelijk gemaakte kosten voor bij voorbeeld het bijwonen van vergaderingen declareren. In de praktijk maakt geen der bestuursleden van deze mogelijkheid gebruik.

Verslag van de activiteiten

Het verslagjaar loopt gelijk met het fiscaal jaar, te weten van 1 oktober tot en met 30 september. Dit verslag wordt alleen in het Engels opgesteld en gepubliceerd. Het bevat een verslag van de actiteiten in de genoemde periode en een kort finanicieel verslag. Zie de rechterkolom voor het laatste jaarverslag waarin het verslag van de activiteiten staat.
 

Fiscaal nummer

Doordat de Netherlands America Commission for Educational Exchange opgericht is bij verdrag en daardoor een bijzondere rechtspersoon is, kan deze niet worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Bij de aangifte voor de inkomstenbelasting dient derhalve het fiscaal nummer te worden vermeld, dit is 29.54.230.